Mobilný odlučovač kalov a tukov

Firma SEZAKO Vám predstavuje novinku v oblasti likvidácia odpadov. Jedná sa o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov. Výrobcom kontajnerovej nadstavby je dánska firma Simon MOOS. Nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.
Hlavnou výhodou tohoto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t.j. v znížení prevádzkových nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody "na mieste" dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.

Princíp separácie:

Likvidácia odpadov začína nasatím kalov alebo tukov pomocou vývevy do kalové komory o objemu 5 000 litrov. Potom nasleduje proces separácie. Nasaté médium (zmes kalov, tukov alebo fekálií) sa pomocou závitového kalového čerpadla o výkone 30 m³/hod. uvádza do pohybu, tentokrát z kalovej komory do separačnej komory o objemu 8 400 litrov. Proporcionálne s chodom závitového čerpadla je do média dávkovaný fluktuant. Tím dochádza k oddeľovaniu (vytesňovaniu) vody z média. Zjednodušene povedané: odsaté médium sa skladá z pevných častíc spojených vodou. Po pridaní polymérneho fluktuantu sa pevné častice na neho naviažu. Voda zostava "voľná"=oddelená. Objem nádrže na fluktuant je 1 700 l.

Po pridaní fluktantu vytvára pevné častice odsatého média nové chemické väzby s polymérom. Odvodnený, vyvločkovaný kal je dobre filtrovateľný. Oddelená voda preteká plastovými filtračnými vložkami, ktorá celkovo vytvára filtračnú plochu o veľkosti 15 m², do spodnej komory voda môže byť znovu použitá, napr. k opakovanému zaplneniu odlučovača tukov. Čo znamená prínos pre ekológiu vďaka úsporám pitnej vody, ktorú by v opačnom prípade bolo nutné použiť pre opätovné zaplnenie. Kal, ktorý zostáva v hornej časti separačnej nádrže je kompaktný a môže byť v tejto forme dopravený a likvidovaný na príslušnej "koncovke".
Objem sušiny sa pohybuje medzi 15-20 %.

Pri vyprázdňovaní separačnej komory je možno celý kontejner vyklopiť o 45°pomocou hydraulického valca.

Príklady využitia:

Žumpy

Prevádzkovateľ KSA systému môže za jeden pracovný deň vyprázdniť až 30 žúmp, bez toho aby musel odchádzať vyprázdňovať cisternu na čistiareň odpadových vôd

Benzínové čerpacie stanice

Na týchto staniciach môže byť pomocou KSA prevedený kompletní servis. KSA je ideálnym riešením pre čistenie lapačov ropných látok, u ktorých je treba následne komory zaplniť vodou.

Odlučovače tukov

Odvodnenie kalu z tukových odlučovačov je atraktívne pre jeho spätné využitie v rôznych bio-zariadeniach.

Čistiarne odpadových vôd

Satelitné ČOV (malé obce) väčšinou nemajú vlastné kalové hospodárstvo. Pomocou systému KSA sa dá veľmi radikálne znížiť zaťaženie centrálnej ČOV (tzn. zo satelitnej ČOV pritečie na centrálnu ČOV menšie znečistenie). KSA-systém pracuje efektívne aj na veľkých ČOV.

Čistenie

KSA-systém je výborný nástroj k nasávaniu vodných rias apod. z kanalizácie a rybníkov

Uličné vpuste

Tradičný spôsob čistenia uličných vpustí je pomocou sacieho kanalizačného vozidla. KSA-zariadenie je ideálne k vysávaniu uličných vpustí, kde nie je nutné následné kontinuálne plnenie vodou. Ďalej je možné vyčistenú prebytočnú vodu spätne vypustiť.                                

Následné využitie kalu:

Kal odvodnený pomocou mobilného zariadenia KSA sa dá využiť viac spôsobmi. V závislosti na kvalite odvodneného kalu môže byť tento kal hygienizovaný pomocou vápna a ďalej využiť ako hnojivo pre poľnohospodársku pôdu. Ďalšou možnosťou je kompostovanie alebo využitie v bio-zariadeniach. Odvodnený kal môže byť taktiež likvidovaný na ČOV. Problémový kal (napr. s obsahom ťažkých kovov) môže poslúžiť ako palivo v tepelných elektrárňach. Poslednou možnosťou je uskladnenie na skládkach.


Zariadenie KSA vykazuje v praxi nasledujúcu účinnosť:

Parameter:                                Redukcia pomocou mobilného zariadenia KSA:
Suspendované látky                   95 %
Celkový fosfor                            60 %
Celkový dusík                            67 %

Všetka technika

obráťte sa na odborníkov, sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť tie najlepšie služby.