Čistenie ropných lapolov

Doposiaľ sa musel celý obsah znečisteného zariadenia ropnými látkami vyvážať a následne zložito likvidovať. To bolo samozrejme spojené so zvýšenými nákladmi a časovými stratami. 

Na základe týchto skúseností zaobstarala firma SEZAKO Trnava s.r.o. kombinované vozidlo Ölmaister v prevedení ADR.

Prostredníctvom cisterny s trojkomorovým systémom (kal, voda, ropné látky) a v spojení s tlakovým separátorom sa uskutočňuje už behom sacieho procesu oddeľovaniu ropných látok a vody. Tlakový systém zaisťuje konštantné, optimalizované prúdiace pomery. Naviac nie je účinnosť závislá na sklonu zariadenia. Funkčnosť je skúškami zaručená až do uhla 27°. Oddelená voda je po úprave opäť načerpaná do odlučovača (lapola, odlučovače olejov, benzínov apod.). Odlučovať je možno voľné, nerozpustené a nestabilné emulgované oleje, respektíve uhľovodíky. Týmto spôsobom je možno spracovať až 10 m³ odpadných vôd za hodinu. 

Pri čistení kontaminovaných vôd s obsahom ropných látok sú tieto vody nasaté do separátoru. V separátore dochádza k oddeľovaniu olejových častí od vody a ich následnému odvedeniu do príslušných komôr cisterny. Pevné látky sú odsávané do kalovej komory. Pokiaľ je do kalovej komory načerpaný väčší obsah kvapalných zložiek, môžu byť tieto odpadné vody znovu odčerpané do separátoru a tu opakovane oddelené.

Separátor odpovedá rezolúcii IMO A 393 (X) a v Nemecku je preskúšaný a certifikovaný firmou „Germanischer Lloyd“ a See-Berufgenossenschaft podľa DIN 1999. V koalescenčnom separátore je zmes vody s obsahom ropných látok vedený cez koalizačné dosky, ktoré zaistia zhlukovanie malých kvapiek ropných látok do väčších. Tieto väčšie kvapky, pretože sú ľahšie než voda, následne stúpajú do zberného domčeka, ktorý je umiestnení na vrchu separátoru. 

Laminárne prúdenie medzi koalizačními doskami zaisťuje odlučovanie všetkých častíc ropných látok väčších ako 20 mikrometrov. Mierna zmena rýchlosti prúdenia, ktorá je zaistená špeciálnou konfiguráciou dosiek, zaistí zhlukovanie olejových kvapiek o priemeru menším než 20 mikrometrov do väčších olejových kvapiek. Väčšie kvapky sú opäť koncentrované na doskách a následne odvádzané do zberného domčeku. 

Kvalita vypúšťanej vody je kontinuálne kontrolovaná. Tím sa zabráni tomu, aby vypúšťané médium obsahovalo nadlimitní obsah ropných látok. 

Monitor s LCD-displejom kontroluje kvalitu vypúšťanej odpadnej vody a v prípade prekročenia limitných hodnôt aktivuje alarm. Pokiaľ dôjde ku krátkodobému (špičkovému) prekročeniu limitov, optický a akustický alarm sa po určitej dobe automaticky vypne. V prípade dlhodobejšieho prekročenia limitov je celá technológia odstavená. 

Monitorovaná vypúšťaná odpadová voda môže byť dočasne skladovaná vo vodnej komore a následne vrátená späť do odlučovača olejov alebo iných zariadení. V prípade potreby je možno po prečerpaní do kalové komory previesť niekoľkonásobný čistiaci kolobeh cez separátor.