Čistenie lapačov tukov a odvodnenie kalov

Firma SEZAKO Vám predstavuje novinku v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov. Výrobcom kontajnerovej nadstavby je dánska firma Simon MOOS. Nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.

Hlavná výhoda tohoto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, tj. v znížení prevozných nákladov tím, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.

Princíp separácie

Likvidácia odpadu začína nasatím kalu alebo tuku pomocou vývevy do kalovej komory o objemu 5 000 litrov. Potom nastáva proces separácie. Nasaté médium (zmes kalov, tukov alebo fekálií) sa pomocou závitového kalového čerpadla o výkone 30 m³/hod. uvádza do pohybu, tentokrát z kalovej komory do separačnej komory o objemu 8 400 litrov. Proporcionálne s chodom závitového čerpadla je do média dávkovaný fluktuant. Tím dochádza k oddeľovaniu (vytlačovaniu) vody z média.

Zjednodušene povedané: nasaté médium sa skladá z pevných čiastočiek spojených vodou. Po pridaní polymérneho fluktuantu sa pevné častice na neho naviažu. Voda zostáva voľná oddelená. Objem nádrže na fluktuant je 1 700 l.

Po pridaní fluktuantku vytvára pevné častice nasatého média nové chemické väzby s polymérom. Odvodnený, vyvločkovaný kal je dobre filtrovateľný. Oddelená voda preteká plastovými filtračnými vložkami, ktoré celkovo vytvárajú filtračnú plochu o veľkosti 15 m², do spodnej komory voda môže byť znova použitá, napr. k opakovanému zaplneniu odlučovača tukov, čo znamená prínos pre ekológiu vďaka úsporám pitnej vody, ktorou by v opačnom prípade bolo nutné použiť pre opätovnom zaplnení. Kal, ktorý zostáva v hornej časti separačnej nádrže je kompaktní a môže byť v tejto forme dopravený a likvidovaný na príslušnej koncovke. Objem sušiny sa pohybuje medzi 15-20 %. 

Pri vyprázdňovaní separační komory je možno celý kontejner vyklopiť o 45°pomocou hydraulického valca.

Nasledujú niektoré príklady využitia

Žumpy

Prevádzkovateľ KSA systému môže za jeden pracovný deň vyprázdniť až 30 žúmp, bez toho aby musel odchádzať vyprázdňovať cisternu na čistiareň odpadových vôd

Benzínové čerpací stanice

Na týchto staniciach môže byť pomocí KSA prevedený kompletní servis. KSA je ideálnym riešením pre čistenie lapolov ropných látok, u ktorých je treba následne komory zaplniť vodou.

Umývačky automobilov

Obsah umývačiek automobilov (zmes piesku, solí, nečistôt, olejov, vody a pod.) odvodňuje systém KSA v praxi už od roku 1993, a to definitívne a bez problémov. Priemerný výkon je tri umývačky automobilov denne.

Tukové odlučovače

Odvodnený kal z tukových odlučovačov je atraktívni pre jeho spätné využitie v rôznych bio-zariadeniach.

Čističky odpadových vôd

Satelitné ČOV (malé obce) väčšinou nemajú vlastné kalové hospodárstvo. Pomocou systému KSA sa dá veľmi radikálne znížiť zaťaženie centrálnej ČOV (tzn. zo satelitnej ČOV pritečie na centrálnu ČOV menšie znečistenie). KSA-systém pracuje efektívne aj na veľkých ČOV.

Čistenie

KSA-systém je výborný nástroj k nasávaniu vodných rias apod. z kanalizácie a rybníkov.

Uličné vpuste

Tradičný spôsob čistenia uličných vpustí je pomocou saco kanalizačného vozidla. KSA-zariadenie je ideálne k vysávaniu uličných vpustí, kde nie je nutné následné kontinuálne plnenie vodou. Ďalej je možno vyčistenú prebytočnou vodu spätne vypustiť.

Následné využitie kalu

Kal odvodnený pomocou mobilného zariadenia KSA sa dá využiť viacerými spôsobmi. V závislosti na kvalite odvodneného kalu môže byť tento kal hygienizovaný pomocou vápna a ďalej využitý ako hnojivo pre pôdohospodársku pôdu. Ďalšou možnosťou je kompostovanie alebo využite v bio-zariadeniach. Odvodnený kal môže byť tiež likvidovaný na ČOV. Problémový kal (napr. s obsahom ťažkých kovov) môže poslúžiť ako palivo v tepelných elektrárňach. Poslednou možnosťou je deponovanie na skládkach.

Zariadenie KSA vykazuje v praxi nasledujúcu účinnosť:

Parameter Redukcia pomocou mobilného zariadenia KSA
Suspendované látky 95%
Celkový fosfor 60%
Celkový dusík 67%

Na všetkých miestach, kde dochádza k nasávaní kalov alebo tukov s relatívne vysokým obsahom vody, je mobilné zariadenie KSA firmy MOOS premyslenou variantnou riešenia oproti tradičným systémom. Skutočnosť, že množstvo kalu je touto technológiou redukované približne na desatinu, vedľa k tomu, že systémy KSA pracuje nie len v Európe, ale aj po celom svete (Tahiti, Chile, USA, Kanada, Grónsko, Island, Nový Zéland, Korea, Spojené arabské emiráty...) 

Veríme, že táto technologia firmy MOOS bude mať i v Slovenskej republike dobrú perspektívu, pretože jej výhody sú zrejmé. Je to mobilita, ktorá znamená operatívnosť a rýchlosť nasadenie po celom území SR. Technológia KSA sa stáva ďalším systémom v mozaike rôznych mobilných čistiacich vozidiel našej firmy a týmto  spôsobom posilňujeme pozíciu na poli poskytovania služieb v oblasti čistenia kanalizácie a separácie odpadov.